So hơn thua hay nên đo khác biệt?

Lứa anh em bạn bè tôi nay đều trên lục tuần, thậm chí có ông bảy chục tuổi ngoài, nhiều người thành danh nhưng cũng không thiếu anh ít may mắn trong sự nghiệp. Thế…