blog

03/02/2021 Bất thường và bình thường

Bất thường được hiểu là một hiện tượng xảy ra đột biến gây xáo trộn hoạt động hàng ngày. Nhưng khi bất thường cứ liên tục xuất hiện thì lại thành chuyện bình thường. Khi […]

Cảm nhận thị trường

08/07/2021 Cuộc chiến về giá trên thị trường dầu thô. Liên hệ với cà phê.

Trước đây, đôi khi nhìn giá dầu thô đi đâu, có thể đoán giá cà phê được nhưng tùy, khi thuận khi nghịch chiều vì dòng vốn đi theo từng luồng từng nhóm. Nay thì coi bộ mối liên hệ này bị lơ là. […]