Cảm nhận thị trường

13/11/2022 Câu chuyện cà phê cuối tuần.

Trừ nhóm năng lượng, hiệu quả kinh doanh trên các sàn hàng hóa thương phẩm và chứng khoán chỉ số nhiều nước, đặc biệt tại Mỹ, tăng rất tốt. Sau một tuần, giá kim loại vàng tăng 5,82%, lúa gạo tăng 3,84%, đường ăn tăng 4,81% nhưng giá cà phê lại giảm. […]