blog

03/02/2021 Bất thường và bình thường

Bất thường được hiểu là một hiện tượng xảy ra đột biến gây xáo trộn hoạt động hàng ngày. Nhưng khi bất thường cứ liên tục xuất hiện thì lại thành chuyện bình thường. Khi […]

blog

21/07/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Các quỹ bảo vệ sợ “lỡ đò” mất ăn, xúm nhau mua cho đến nỗi dòng tiền đến nay đạt 1,035 ngày tỷ USD trên các sàn tài chính (trong đó có cà phê) so với năm ngoái họ rút về âm 187 tỷ USD tức tăng 1.222 tỷ USD. […]