Tho

KHI VỀ GIÀ

KHI VỀ GIÀ Chuyển ngữ từ tiếng Pháp sang tiếng Việt: NGUYỄN QUANG BÌNH Xin nói mấy lời: Dưới đây là một bài thơ tự trào bằng tiếng Pháp của tác giả vô danh mà […]