6/5/2019 Thị trường cà phê: Nhìn tuần cũ nói về tuần mới

Để có thêm so sánh giá thành sản xuất cà phê giữa Việt Nam và Brazil, tuần qua Brazil đã đưa ra tham khảo giá sàn ‘’hỗ trợ’’nếu thị trường kỳ hạn giảm sâu. Các mức hỗ trợ có thể là với arabica 1.522 Usd/tấn và robusta 880 Usd/tấn (Reuters).