(5-7-2017) Bình luận nhanh trước giờ thị trường cà phê mở cửa

Sàn kỳ hạn London nhớm tăng trong phiên giao dịch một mình một ngựa là thấy vui rồi! Chốt mức 2149$+3$. Lượng giao dịch không lớn như có thể tin rằng một số nhà đầu cơ thanh lý được chút ít quanh mức 2150$/tấn.

Cấu trúc vắt giá vẫn còn, tháng 7-2017 vẫn cao hơn tháng 3-2018 đến 32$ (2181 / 2149). Đó là tích cực. Yếu tố tích cực này càng đáng tin hơn khi giá London chưa muốn về dưới mức 100/200 ngày bình quân động!

Đường tăng đang có khuynh hướng mạnh hơn đường giảm,.mức nào đây,  2200$ hay cao hơn? Thôi, trước mắt nên nhìn ở khúc ấy!

New York tăng hôm trước vào đóng cửa 127.70 cũng nên xem theo hướng tích cực. Song, cần New York qua khỏi mức 130.60 để rộng đường lên 137.80 cts/lb.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 13

quang cao