(2/9/2018) Tình hình tồn kho cà phê một số điểm quan trọng

thị trường cà phê

Tồn kho cà phê ở các kho cảng Nhật bản đến cuối tháng 6/18 giảm nhẹ, còn 2,847 triệu 60kg bao so với tháng 05/18 là 2,854 triệu bao (tương đương 170.000 tấn).

Tồn kho cà phê tại Bắc Mỹ đến cuối tháng 7/18 đạt 6.835.629 bao, giảm nhẹ so với tháng 06/18 là 6.844.229 bao.

Tồn kho đạt chuẩn trên sàn robusta London đến 30/8/18 đạt 7.411 10t lô.

Tồn kho đạt chuẩn trên sàn arabica New York đến 31/8/18 d9a5t2.212.789 bao.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 342

quang cao