Tình hình thu hái cà phê vụ mới ở Brazil

(24-6-2017) Thời tiết vùng cà phê Brazil từ cuối tuần này đến tuần sau ủng hộ cho công tác thu hái vì hanh khô.

Nếu như ước báo của Safras&Mercado của Brazil cho rằng sản lượng vụ mới Brazil đạt chừng 51,1 triệu bao, thì ước đến thời diểm này Brazil đã thu hái chừng 37% trong đó robusta đã hái xong 63% và arabica 30%.

QUAN DI SƠN

Hits: 42