1/3/2019 Giá cà phê 2 sàn giảm

Xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2019 của Việt Nam giảm 19,6% đạt 4,73 triệu 60kg bao, tháng 2/19 đạt 1,66 triệu bao.