Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 23-28/03/2020: Lượng tiền mặt và vốn dồi dào hỗ trợ giá cà phê.

Mỗi tuần 1 nhận định về thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình đăng trê trang TRUNG TÂM DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA thuộc BỘ KH&ĐT. […]