27/5/2019 Cà phê: Nhìn tuần trước, nói về tuần sau.

Thị trường cà phê đang đứng trước tình thế khá phức tạp: yếu tố kỹ thuật và thời tiết đang ủng hộ giá lên nhưng các dự báo sản lượng niên vụ sắp tới 2019/20 làm tăng thêm lo ngại cho riêng phía robusta.