25/6/2019 cập nhật USDA: Dự báo sản lượng cà phê thế giới 2019/20

Vườn robusta Daklak

Sau đây là bảng dự báo của USDA về sản lượng cà phê niên vụ 2019/20, tính từ 1/10/2019 (cập nhật).

Hàng năm, USDA phát hành 2 kỳ dự báo, giữa và cuối năm. Báo cáo này có ảnh hưởng nhất định đến thị trường cà phê và giá kỳ hạn cà phê London và New York.

trang ”thitruongcaphe.net”

Đơn vị tính : triệu bao 60 kg

Hits: 1297