(21-7-2017) Xuất khẩu cà phê Ấn độ có thể giảm 15-20%

Một quan chức của Hiệp hội cà phê Ấn độ nói xuất khẩu cà phê Ấn độ năm nay có thể giảm 15-20%. Theo Ramesh Rajah, lý do đơn giản là đơn mua hàng giảm (do tồn kho tại các nước tiêu thụ nhiều chăng?).

Sản lượng cà phê Ấn độ niên vụ 2016/17 ước 316.700 tấn trong đó 220.500 tấn robusta và 96.200 tấn arabica.

Theo Ramesh Rajah, “hiện nay khó tìm người mua, chắc họ tìm mua chỗ khác”.

Nếu thật như vậy, hàng cà phê hiện nay bán không chạy do hàng arabica bán ra nhiều, các nhà rang xay đã mua khi giá thấp, tồn kho tại các nước tiêu thụ còn nhiều.

Mua bán hàng cà phê thực liệu phải vào kỳ gay go?

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 43

quang cao