1/7/2019 Việt Nam: Diện tích, sản lượng, xuất khẩu, tiêu thụ và tồn kho cà phê

VIỆT NAM

2019/20

SẢN LƯỢNG

cà phê Việt Nam

 

Nguồn USDA 6/19

Cột đỏ: sản lượng hàng năm

Đường đen: xuất khẩu

Đường xanh: tiêu thụ nội địa

R+A: 30,5 triệu bao trong đó 5% A.

Xuất khẩu: 25,5 triệu bao

Tiêu thụ nội địa: 2,9 triệu bao

Tồn kho mang sang 2020/21: 2,1 triệu bao.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 48