1/7/2019 Colombia: Diện tích, sản lượng, xuất khẩu, tiêu thụ nội địa&tồn kho cà phê

COLOMBIA

2019/20

SẢN LƯỢNG      A: 14,3 triệu bao.

DIỆN TÍCH:        940.000 ha

 

Xuất khẩu: 12,3 triệu bao

Tiêu thụ nội địa: 1,5  triệu bao

Tồn kho mang sang 2020/21: 0,5 triệu bao.

Nguồn USDA 6/19

Hits: 57