Tin quan trọng về ngày hạn chót chốt giá 25/06 của sàn kỳ hạn robusta London

Sàn Ice EU London chuyên robusta vừa quyết định có hiệu lực thi hàng ngay ngày thông báo giao hàng đầu tiên (FND). Như vậy ngày chốt giá của các hợp đồng kỳ hạn trên London có thay đổi. Xin lưu ý với những ai kinh doanh trên sàn kỳ hạn London lịch mới ngày chốt giá cuối cùng của các tháng như sau:

 

Tháng 7/18 ngày chốt giá cuối cùng 26/06 ngày chốt chậm nhất của môi giới 25/06

Tháng 9/18 ngày chốt giá cuối cùng 28/08 ngày chốt chậm nhất của môi giới 27/08

Tháng 11/18 ngày chốt giá cuối cùng 26/10 ngày chốt chậm nhất của môi giới 24/10

Tháng 1/19 ngày chốt giá cuối cùng 24/12 ngày chốt chậm nhất của môi giới 21/12

Tháng 3/19 ngày chốt giá cuối cùng 25/02 ngày chốt chậm nhất của môi giới 22/02

Tháng 5/19 ngày chốt giá cuối cùng 25/04 ngày chốt chậm nhất của môi giới 24/04

Tháng 7/19 ngày chốt giá cuối cùng 25/06 ngày chốt chậm nhất của môi giới 24/06

Phạm Kỳ Anh

Hits: 438