(3-5-2017) Tồn kho đạt chuẩn robusta và arabica

Trong tháng 4-2017, sàn robusta Ice London nhân được 566 x 10 tấn lô à phê đến trình kiểm chất lượng. Có tất cả hàng từ 6 nước, không có Brazil. Trong 566 lô ấy, đạt 543 lô trượt 23 lô đều của Việt Nam.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 741 Comment

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày
  2. Tin tức thị trường cà phê, giá cà phê được cập nhật hàng ngày

Comments are closed.