(17-5-2017) Bình luận ngắn tình hình kỹ thuật hai sàn cà phê hôm nay

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    1959-10 (1975-1951)

09/17    1980-9 (1994-1972)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    131.25-2.00 (134.15-131.20)

Các quỹ đầu cơ trên 2 sàn cà phê để lộ ra ý đồ bán (thanh lý dư mua trên London, bán mới trên New York) khi các điều kiện tiện tệ hôm qua rất rất thuận lợi cho giá kỳ hạn cà phê tăng.

Nếu dựa trên cơ sở hoạt động đầu cơ như thế, liệu bạn có tin giá trước mắt sẽ tăng hay không. Tôi nghĩ hướng giảm 80 hướng tăng 20.

New York hướng xuống 130/129 chăng? Còn London…1950 vỡ thì dễ sa xuống 1900.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 37