(16-5-2017) Bình luận ngắn: London bịt xong lỗ hỗng. Rồi sao nữa?

Giá đóng cửa robusta Ice London

07/17    1969-25 (2004-1968)

09/17    1989-24 (2020-1988)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    133.45-1.50 (135.50-133.10)

Như đã lưu ý nhiều lần, lỗ hỗng 1974-1965 trên sàn London xem như được bịt hôm qua, dù đáy trong phiên thấp nhất chỉ 1968.

Hai sàn đều đóng cửa đều nghiêng về phía yếu: London 1969 so với đáy 1968 và New York 133.45 so với đáy 133.10. Đó là tiêu cực.

Những đợt công phá bất thành để vượt các mức chỉnh Fibonacci trên 2 sàn cần được lưu ý kỹ (2002/2042 Ldn và 137.50 NY). Đó cũng là tiêu cực.

Có người hỏi đáy ở đâu? Đến bây giờ chưa tìm thấy nó nằm gần đâu quanh mức đóng cửa cả.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 23

quang cao