27/1/2019 Giá hai sàn cà phê đi ngược hướng

Đóng cửa tại 1534, London vẫn giao dịch trong khung 1465-1559. Giá có thể chuyển hướng khi vượt khung ấy. New York đang giữ thái độ lừng khừng vì đóng cửa không vượt khỏi 107.