No Picture
Phân tích dự báo cà phê

13/2/2019 Giá hai sàn cà phê tăng củng cố. Đoán giá của Reuters năm 2019.

Đường xa theo thăm dò của Reuters là thế nhưng mua bán lời lỗ không nằm ở đường xa mà những dao động gần. Ngoài ra, từ mức này để lên 1775…liệu chi phí tài chính, hao hụt có đủ bù cho người muốn trữ hàng không? […]