(15-8-2017) Bình luận giá trong phiên

Thời điểm ghi nhận: 16:50 phút ngày 15-8-2017 Tuy trào lưu bán ra chưa rõ nét ở đầu phiên, thị trường ghi nhận giá hai sàn kỳ hạn ở vùng âm nhiều hơn. Giá robusta…