No Picture
blog

Ý thức an toàn giao thông: đáng báo động!

Tại các nước tiên tiến, môn an toàn giao thông được dạy liên tục, trải dài từ cấp một đến hết cấp trung học. Mọi học sinh khi ra trường không chỉ tôn trọng luật đi đường, họ phải nắm vững khi nào là phạm lỗi tai nạn, […]