(28-6-2017) Tồn kho cà phê tại vùng tiêu thụ còn lớn

(28-6-2017) Tồn kho cà phê tại các vùng truyền thống tiêu thụ cà phê lớn trên thế giới còn lớn.

-413.421 tấn ở Bắc Mỹ đến 31-5-2017 (chưa tính chừng 2 triệu bao trên đường)

-Nhật Bản: 200.902 tấn đến 31-5-2017

-EU 646.535 tấn đến 28-2-2017 (chưa tính 4 triệu bao trên đường.)

Tồn kho thuộc sàn kỳ hạn:

Robusta 166.480 tấn (21-6-2017)

Arabica 90.594 tấn (23-6-2017).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 80