(22-8-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Nicaragua tăng

Nicaragua cho biết xuất khẩu 10 tháng đầu niên vụ 2016/17 của họ tăng 297.734 bao hay 17,67% lên 1.982.500 bao.

Trong hai tháng 8 và 9 năm nay, con số đăng ký xuất khẩu ước thêm 300.000 bao nữa. Như vậy, niên vụ này Nicaragua có thể xuất khẩu đạt 2,2-2,3 triệu bao.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 25