Tin cà phê

30/10/2021 Giá cà phê tăng tốt phiên cuối tháng, lấy lại được nửa đường cho cả tuần

Giá đóng cửa 2 sàn cà phê phái sinh 29/10/21. London tháng 01/22 và 03/22 2214+37(2218/2169)>2160+32(2164/2120) Dự kiến LD mở cửa +2$. New York tháng 12/21 và 3/22. 203.95+4(204.4+198.65)>206.65+3.95(207.15/201.4) Thông số ảnh hưởng giá cà phê […]