(20-4-2017) Nhận định kỹ thuật – sàn robusta chưa chí nguy

Không như lo lắng của nhiều người còn treo ở vị thế mua, giá kỳ hạn London đến thời điểm giao dịch này 18:30’ ngày 20-4 cơ sở tháng 7-2017 vẫn chưa chạm các mức “chí nguy” mà vẫn trong khung dao động hẹp. Sẽ đáng lo hơn khi giá tháng 7-2017 chạm và vượt xuống khỏi mức 2153 và 2142.

Đóng cửa thấp dưới mức ấy, sàn này có thể còn mất thêm 60-80$ mới kiếm cách phục hồi.

Nếu sàn arabica New York cơ sở tháng 7-2017 mất mốc 141.80 cts/lb, đó là điều cần băn khoăn vì trở nên yếu vì sẽ kích cho London yếu hơn và…ý New York muốn thử lại 139/140.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 25

quang cao