(27-7-2017) Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước mở cửa

Tăng mạnh và đóng cửa ở mức cao, hai sàn trông có vẻ tích cực. London sáng hơn vì đóng cửa nằm xa trên các đường bình quân động 100 ngày (2097) và 200 ngày (2124). Tuy nhiên, giá sàn này vẫn chưa bung khỏi khung dao động cũ 2064-2177. Đường đi giống như đang muốn tích lũy để có một cú bất ngờ. Không qua khỏi 2177 mấy ngày này, cú bất ngờ dễ trở thành tiêu cực.

Giá New York tăng mạnh nhưng vị thế không tích cực rõ ràng như London. Đóng cửa 134.80 vẫn còn nằm dưới các mức bình quân động 100 ngày (135.80) và 200 ngày 146.90. Vượt 136, New York đầy hy vọng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 46