Cảm nhận thị trường

29/1/2024 Bối cảnh thị trường kỳ hạn cà phê tuần này cần lưu ý điều gì?

Ngoài những thông tin và dữ liệu kinh tế có ảnh hưởng đến hướng giá trong tuần, cần theo dõi tình hình chiến sự tại dãi Gaza và quân Houthi ở Biển Đỏ. Đặc biệt, lưu lượng tồn kho đạt chuẩn robusta lần này ảnh hưởng lớn đến giá hàng ngày. […]

Phân tích dự báo cà phê

28/1/2024 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Giả sử như có vài ngày các kho của sàn robusta nhận liên tục một vài ngàn tấn, thì giá không cương như hiện nay. Vì nếu kho của sàn kỳ hạn nhận được, thì các kho ngoài sàn nhận gấp nhiều lần. Chính vì vậy, cần lưu ý đến điểm này để khỏi bị mê hoặc. […]