(2-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê trước phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 2-3-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 1-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

03/17    2103+37 (2105-2061)

05/17    2143+43 (2146-2095)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    142.60+1.50 (143.10-140.40)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 2-3 tăng tốt.

Khuynh hướng: London và New York đều tích cực.

Dựa trên hoạt động của phiên giao dịch sàn kỳ hạn cà phê arabica New York ngày 1-3-2017, nhìn quá trình hoạt động giá và các yếu tố phụ trợ, ta có thể nói về phiên ngày 2-3-2017 như sau:

Hai sàn hôm qua giao dịch trong phiên yếu nhưng cuối ngày một luồng vốn mạnh của đầu cơ mua đẩy giá lên và đóng cửa New York tăng huy hoàng.

New York được xem là đảo chiều. Nếu qua 148 là mức bình quân động 200 ngày sẽ tăng tốt hơn. London vượt được 2194 sẽ có hướng tươi sáng.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 99