(10/9/2018) Kỹ thuật giá cà phê tuần này

Tuần này, nếu có áp lực chăng sẽ là lực lượng mua bán hàng giấy, giới đầu cơ lớn nhỏ trên sàn kỳ hạn. Chính họ sẽ tạo nên hướng tăng giảm cho tuần này.