Sợ mấy ông rồi, Sơn Tinh Thủy Tinh ơi!

Biết truyền thuyết không phải là lịch sử, nhưng xét về khía cạnh tình cảm, tâm lý dân thường dễ nhầm nó với truyện lịch sử. Truyền thuyết đôi khi là cách nói bóng gió, hình thức biểu đạt một thực tế

Hội chứng hay máu vong nô còn lây lất?

Hãy nhìn thẳng, “nặn” cho hết “mủ” vong nô, vì mình đã mấy mươi năm độc lập rồi. Mình có mắm ruốc đối với các bạn tây là thối nhưng có loại phô mai của họ cũng thối đâu kém mắm ruốc làng tôi!