(15-2-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1811+5 (1821-1808)                                1782+4 (1791-1780) New York:                   122.80+0.05 (123.10-120.90)                   125.10+0.05 (125.35-123.15) London Giá đóng cửa thu về dưới 1811, tức chưa qua được 1814/1818…