(22-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Giá mấy hôm nay gượng dậy không nổi chứng tỏ sức mua không có. Bức tranh kỹ thuật đường gần và xa còn xấu. Xuống 1695 trong phiên, hình như đang muốn xuống thăm lại 1676 chăng.